Close
Home    >    MP3    >    Behnam Safavi    >    Ekhrajiha 3

Behnam Safavi

Ekhrajiha 3

Behnam Safavi – Ekhrajiha 3
  • Lyrics
فصل های پیش از اینم ابر داشت
بر کویرم ، برکویرم بارشی بی صبر داشت
اینک اما عده ای آتش شدند
بعد کوچ کوه ها آرش شدن
بعضی از آنها که خون نوشیده اند
حرص جنگ عشق را پوشیده اند
عده ای حسن القضی را دیده اند
عده ای را قصرها بلعیده اند
بزدلانی که از حراص ابتر شدند
از بسیجی ها بسیجی تر شدند
تو چه میدانی تگرگ و برگ را
غرق خون خویش مرگ را
تو چه میدانی سقوط پاوه را
عاصمی را ، باکری را کاوه را
با همان هایم که در دین غش زدند
ریشه ی اسلام را آتش زدند
پای خندق ها اهد را ساختند
خون فروشی کرده خود را ساختند
بزدلانی که از حراص ابتر شدند
از بسیجی ها بسیجی تر شدند
زنده های کمتر از مردار ها
با شما هستم غنیمت خوار ها
بذر ۷۲ آفت بر شما ، بردگان سکه لعنت بر شما
باز دنیا کاسه ی خمر شماست
باز هم شیطان اول المر شماست
با همایم که بعد از آن ولی
شکران کردن در کام علی

There is no comment yet ...

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Tarrahesite.com