ahmad-saeedi

این خواننده و آثارش به دستور کمیته فیلترینگ از آلونک پاک شده اند